Machtigingsformulier

Ondergetekende verleend hierbij tot wederopzegging machtiging aan Focus om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven om de activiteiten van Focus mogelijk te maken.

NB: mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving -zonder opgaaf- bij mijn bank terug te vorderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met incasso@focusnu.nl

17-06-2024